Juridisch Advies Bestuursrecht

Vaak heb je als burger te maken met de overheid. Dit kan zijn een provincie, gemeente, Rijk, waterschap of bijvoorbeeld het UWV. Je dient namelijk, om bijvoorbeeld een vergunning, subsidie, of uitkering te krijgen, aan te kloppen bij de overheid. Ook op andere gebieden kunt u te maken krijgen met de overheid, denk aan bestemmingsplannen, planschade, onteigening, WOZ waarde etc.

Tevens kunt u te maken krijgen met de overheid als u iets heeft gedaan wat niet mag, de overheid treedt dan handhavend op. Deze overtredingen kunnen bijvoorbeeld zijn het bouwen zonder een benodigde vergunning, niet voldoen aan verplichtingen tijdens het genieten van een uitkering, snelheidsovertredingen etc.

Zoals u ziet is de overheid in het dagelijks leven dus volop aanwezig. Vaak wordt dit niet opgemerkt, dit wordt anders wanneer de taken en de bevoegdheid van de overheid u rechstreeks raakt en wanneer wetten en regels drempels opwerpen. U kunt dan onenigheid krijgen met de overheid, wat regelmatig leidt tot juridische procedures.

Het kan namelijk zijn dat de gevraagde omgevingsvergunning of uitkering wordt geweigerd, waar u het niet mee eens bent, of u heeft bezwaar tegen de verleende vergunning omtrent de uitbreiding van de woning van uw buren, of u heeft overlast van een bedrijf in de buurt en u wilt dat de gemeente daartegen handhavend optreedt. Het kan ook zijn dat u wilt op komen tegen een nieuw bestemmingsplan of dat u planschade wilt claimen omdat het bestemmingsplan in uw omgeving negatief wordt veranderd.

JuridischAdvies.nl

De problemen tussen overheid en burger vallen onder het bestuursrecht. De bij JuridischAdvies.nl aangesloten bestuursrechtadvocaten kunnen u adviseren of terzijde staan in alle soorten bestuursrechtelijke vraagstukken inzake milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur, bestemmingsplannen, bouwen, projectontwikkeling, vergunningen, nadeelcompensatie, planschade, (on)rechtmatige overheidsdaad, uitkeringen en tal van andere kwesties.

Onze specialisten kunnen u tevens bijstaan wanneer u een bezwaarschrift wilt indienen.

× Hoe kan ik u helpen?