Rechten en plichten huurder en verhuurder

Zodra je een huurovereenkomst met de verhuurder hebt getekend, gelden er voor beide partijen rechten en plichten. Deze zullen wij hieronder kort uiteenzetten.

Ongeacht wat je gaat huren: voor zowel de huurder als de verhuurder zijn er basisverplichtingen. Allereerst moet de huurder op een normale manier gebruik kunnen maken van zijn woning. Dit wordt ook wel het huurgenot van de huurder genoemd.

Als tegenprestatie voor het gehuurde, betaal je als huurder huur. Daarnaast moet je als huurder jezelf als ‘goed huurder’ opstellen. Dat houdt in dat je netjes en zorgvuldig met hetgeen dat je huurt omgaat.

Rechten en plichten huurder

Als huurder heb je twee verplichtingen: je moet huur betalen en je moet jezelf als goed huurder gedragen. Tegenover deze verplichtingen staan twee rechten: woongenot en huurbescherming. Woongenot houdt in dat je op een normale manier gebruik moet kunnen maken van de woning. Dat brengt met zich mee dat de verhuurder de woning moet onderhouden. Huurbescherming betekent dat de verhuurder je niet zo maar uit de gehuurde woning kan zetten: hiervoor moet de opzegtermijn van de huurovereenkomst in acht genomen worden en, bij verhuur voor onbepaalde tijd, moet er een reden zijn om de verhuur te beëindigen.

Rechten en plichten verhuurder

Je hebt als verhuurder drie verplichtingen: je moet de woning ter beschikking stellen, je moet de woning onderhouden en je moet de huurder woongenot verschaffen. Hier staan twee rechten tegenover: de huurder moet op tijd huur betalen en je mag geen overlast hebben van de huurder.

Voorgaande houdt onder andere in dat er sprake moet zij van rustig woongenot. Oftewel de verhuurder dient er zorg voor te dragen dat de huurder zijn woning behoorlijk kan bewonen.  Hieronder wordt ook verstaan een situatie van een omwonende die overlast veroorzaakt. 

Voor wat betreft het onderhoud komt het groot onderhoud voor rekening van de verhuurder. Denk bijvoorbeeld aan een reparatie aan de constructie of het schilderwerk buiten. Huurder en verhuurder hebben overigens allebei de verplichting om de woning goed te onderhouden. De ene voor het groot onderhoud en de ander voor het wat kleinere onderhoud.

Wanprestatie

Als de huurder of verhuurder zich niet aan zijn verplichtingen houdt, is er sprake van een wanprestatie. Je kunt de andere partij aanspreken op zo’n wanprestatie. Je kunt bijvoorbeeld eisen dat de overeenkomst alsnog op de afgesproken wijze wordt nagekomen, dat de overeenkomst ontbonden wordt of dat de partij die haar afspraken niet nakomt, een schadevergoeding betaalt. Let op: wanneer er sprake is van een wanprestatie, is het niet altijd mogelijk om het contract te ontbinden. Dat is geheel afhankelijk van de precieze situatie. Het is daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen.

× Hoe kan ik u helpen?