Bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

Het is voor een gemeente verplicht om bestemmingsplannen voor hun grondgebied vast te stellen. Het gehele grondgebied bestaat dan ook vaak uit meerdere plannen. Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de Gemeenteraad. Hierin is tot op perceelsniveau bepaald hoe het gebruikt mag worden (winkels, wonen, bedrijven etc.) en wat er wel niet mag worden gebouwd en als er mag worden gebouwd dan is geregeld wat er mag worden gebouwd en in welke afmetingen. Een bestemmingsplan geldt voor iedereen.  Is er voor een bepaalde bouwactiviteit of gebruiksactiviteit een vergunning nodig dan wordt in het bestemmingsplan gekeken of de aanvraag past binnen dit plan. Een aanvraag moet dus voldoen aan de eisen die het bestemmingsplan stelt.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat meestal uit een toelichting regels en de plankaart. Op de plankaart staat met kleuren, lijnen en tekens aangegeven welke bestemming op welk (deel van een ) perceel van toepassing is. Vervolgens is in de regels ook wel voorschriften genoemd wat er op die bestemming gebouwd mag worden en welk gebruik van de gronden is toegestaan. Deze onderdelen zijn bindend. In de toelichting is beschreven hoe het plan tot stand is gekomen en zijn de bestemmingen beschreven en onderbouwd. 

Hoe weet ik de bestemming van mijn perceel?

U kunt natuurlijk altijd navraag doen bij uw gemeente. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2010 verplicht voor een gemeente om bestemmingsplannen te digitaliseren. Deze digitale bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dient vastgesteld te worden via een wettelijke vaste procedure. Meestal kunt u een reactie geven op het voorontwerp en daarna een zienswijze indienen bij het ontwerp bestemmingsplan. Het plan ligt in de ontwerpfase zes weken ter inzage. Zo kunt u invloed uitoefenen op de vaststelling van het bestemmingsplan. Bent u het er uiteindelijk niet mee eens dan kunt u, als u een zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken beroep instellen bij de Raad van State. 

Juridisch Advies Bestemmingsplan

Hierbij merken wij alvast op dat bestemmingsplannen ingewikkelde juridische documenten zijn. Wij adviseren u, wanneer u het niet eens bent met een bouwplan of een nieuw bestemmingsplan, juridisch advies te vragen. JuridischAdvies.nl heeft specialisten op het gebied van het omgevingsrecht die u onder andere kunnen helpen bij een zienswijze bestemmingsplan.

× Hoe kan ik u helpen?