Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt uw huwelijk beeindigd door een rechter.

Een echtscheidingsprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechter. De rechter wordt daarmee verzocht om de echtscheiding tussen de partners uit te spreken. Een dergelijk verzoekschrift kan enkel door een advocaat worden ingediend. Dit verzoek kan worden ingediend namens beide partners (het gezamenlijk verzoek) of namens één van de partners (het eenzijdig verzoek).

Gezamenlijk verzoek
Wanneer u het samen op hoofdlijnen eens bent over uw scheiding, dan kunt u samen een advocaat inschakelen die u zal adviseren over de financiële consequenties, alimentatie, etc. De gemaakte afspraken hierover kan hij dan vastleggen in een in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant zal samen met het verzoekschrift worden ingediend.

Bent u er nog niet helemaal uit voor wat betreft een aantal zaken, dan wordt ook vaak de hulp ingeroepen van een mediator. De echtscheidingsmediator legt deze afspraken vervolgens vast in een echtscheidingsconvenant. Is de mediation geslaagd dan zal een advocaat het verzoekschrift samen met het convenant bij de rechtbank indienen.

Éénzijdig verzoek
Komt u er bij het maken van afspraken niet uit of is uw partner het niets met de scheiding? Dan is het mogelijk om éénzijdig een verzoek in te dienen. Beide partners hebben dan een advocaat nodig. Het verzoekschrift zal door een van de advocaten bij de rechtbank worden ingediend.

Tegelijk met het verzoekschrift kan een verzoek om nevenvoorzieningen worden ingediend. Met een verzoek om nevenvoorziening wordt aan de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • omgang met de kinderen;
  • gezag
  • alimentatie;
  • boedelverdeling;
  • bewoning van de echtelijke woning.

Ouderschapsplan

Wanneer er kinderen zijn betrokken bij de echtscheiding is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen waarin de afspraken over de minderjarige kinderen, zoals een omgangsregeling, moeten worden vastgelegd. Zonder een dergelijk ouderschapsplan neemt een rechter het verzoek tot echtscheiding in principe niet in behandeling.

Voorlopige voorziening echtscheiding

Het besluit om te gaan scheiden zorgt vaak direct voor onduidelijkheid. Wie blijft in het huis? Waar gaan de kinderen wonen? En hoe zit het met de omgangsregeling tot de scheiding definitief is? Als je er samen niet uitkomt, dan is het treffen van een voorlopige voorziening echtscheiding een goede oplossing. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing. Deze voorlopige beslissing blijft gelden tot de scheiding definitief is.

Niet eens met echtscheidingsverzoek?
Dan kunt u hiertegen een verweerschrift indienen. Wanneer de rechter alle stukken heeft wordt meestal een zitting gepland om de zaak mondeling te behandelen. De rechter kan dan ook in overleg treden met de partijen over de zaken rondom de scheiding. Na deze zitting volgt de uitspraak van de rechter.

Bent u het niet eens met de deze beschikking? Dan kunt u binnen drie maanden na de uitspraak in hoger beroep gaan. Uw zaak wordt dan opnieuw bekeken door een hogere rechter.

Juridisch Advies
De bij JuridischAdvies.nl aangesloten familierechtadvocaten kunnen u van begin tot eind adviseren bijstaan in een echtscheidingsprocedure. Zij hebben reeds vele scheidingen begeleidt. Deze specialisten hebben jarenlange ervaring en weten waar u op moet letten. Wij adviseren dan ook om in dergelijke procedures een advocaat in de arm te nemen.

× Hoe kan ik u helpen?