Burenrecht

Wat is burenrecht?

Het burenrecht regelt, kortgezegd, het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. In Nederland is dit een belangrijk rechtsgebied omdat mensen vaak dicht op elkaar wonen. Dit houdt overigens niet in dat het altijd moet gaan om een aangrenzend erf. Wanneer bepaalden handelingen namelijk invloed hebben op een ander erf dan kan gesproken worden van naburigheid. De regels van het burenrecht leveren vaak een beperking op van het eigendomsrecht en geven aan hoe iemand zich behoorlijk moet gedragen. Crux is dat men rekening dient te houden met buren / omwonenden en dus niet compleet vrij is in het doen en laten.

Waar is het burenrecht geregeld?

Deze betreffende regels zijn hoofdzakelijk te vinden het Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek onder “Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven”.  De bepalingen van het burenrecht zijn regelend van aard en dus niet dwingend. Zij gelden tenzij buren onderling iets anders hebben afgesproken. Let wel op dat er vaak ook verbindingen zijn met andere rechtsgebieden / wettelijke bepalingen. 

Wat is er geregeld in het burenrecht?

In titel boek 5 BW zijn meerdere zaken opgenomen. Hieronder geven wij een korte opsomming.

  • Het is niet toegestaan om hinder te veroorzaken. Het leveren van hinder kan onrechtmatig zijn. Hinder kan bestaan uit geluidsoverlast, stank, rook, trillingen of bijvoorbeeld het ontnemen van daglicht of lucht.
  • Verder is onder andere bepaald dat bomen ten minste 2 meter vanaf de grenslijn tussen de erven wordt geplaatst. Voor heggen en heester geldt een andere afstand, namelijk 50 centimeter.
  • Het kan zijn dat u last heeft van wortels of overhangende takken van de beplanting van naastgelegen erf. Wanneer uw buren, na een verzoek, weigeren deze takken of wortels te verwijderen mag u deze zelf weghalen en toe-eigenen. Dit laatste geldt ook voor vruchten van bomen die op uw erf vallen.
  • Verder heeft u, als u noodzakelijk werkzaamheden aan uw huis moet verrichten een zogenaamd ‘ladderrecht’. Je mag dan voor deze werkzaamheden het erf van de buren betreden als dat noodzakelijk is. Het is wel mogelijk dat uw buren om schadeloosstelling vragen als ze schade hebben geleden van deze werkzaamheden.
  • Tevens is van belang dat, bij een eventuele bouw of verbouw, vensters, balkons etc.. niet dichter dan 2 meter bij de grenslijn mogen staan. Hiermee wordt voorkomen dat men onbeperkt over het erf van de buren kan kijken.

Conflict met de buren?

De bij ons aangesloten juristen en advocaten zijn het er over eens dat, wanneer u overlast heeft van uw buren, u er verstandig aan doet om eerst met hen daarover te praten. Wanneer u er samen uiteindelijk toch niet uitkomt dan kunt u altijd nog een jurist, advocaat of mediator inschakelen. In dat geval staan wij u graag bij.

× Hoe kan ik u helpen?