Ontslag tijdens proeftijd

Wat is proeftijd
Vaak begint een dienstverband bij een werkgever met een proeftijd. Zo kan de werkgever zien met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en kan je als werknemer bekijken of de functie bij je past. Zo kunnen werknemer en werkgever tijdens die periode tot de conclusie komen om geen verdere samenwerking aan te gaan.

Schriftelijk overeenkomen
Een dergelijke proeftijd dient altijd schriftelijk overeengekomen te worden. Een mondelinge overeenkomst is niet rechtsgeldig. Een opzegging zal dan ook, wanneer één en ander ook niet in de CAO is vastgelegd, nietig zijn.

Maximale duur?
De maximale duur hangt af van de lengte van de arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Bij een kortere arbeidsovereenkomst, bijvoorbeel een jaarcontract, geldt een maximum van 1 maand. Bij een overeenkomst korter dan zes maanden mag geen proeftijd afgesproken worden. Niet naleven van deze regels houdt tevens nietigheid in.

Ontslag tijdens proeftijd
Is er geen sprake van nietigheid dan is het voor uw werkgever in de meeste gevallen toegestaan om u, met onmiddellijke ingang, te ontslaan zonder opgaaf van reden. Ook kunt u als werknemer zonder opgaaf van reden ontslag nemen. Dit mag voor werkgever en werknemer zelfs voordat de werkzaamheden zijn aangevangen.

Zoals gezegd is een opgaaf van reden dus niet verplicht. Wanneer u als werknemer echter om de reden vraagt, dan dient de werkgever u alsnog schriftelijk te informeren over de reden van ontslag.

Los van het feit dat de opzegverboden van bijvoorbeeld zwangerschap en ziekte tijdens de proeftijd niet van toepassing zijn, gelden er toch beperkingen. Oftewel de arbeidsovereenkomst mag ook door de werkgever opgezegd worden opgezegd terwijl de werknemer op dat moment ziek is.

Bovenstaande redenen mogen alleen niet als reden opgegeven worden. Oftewel de reden van het ontslag mag niet discriminerend zijn of direct verband houden met bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap.

Ontslag tijdens proeftijd en WW uitkering
Wanneer het eventuele ontslag tijdens de proeftijd niet aan u is te wijten hoeft dit een eventueel recht op WW-uitkering niet in de weg te staan.

× Hoe kan ik u helpen?