Contracten

Het contractenrecht regelt de totstandkoming van overeenkomsten, de eisen waar overeenkomsten aan moeten voldoen en welke stappen je kunt nemen wanneer overeenkomsten niet worden nagekomen.

  • Agentuurovereenkomst
  • Distributie- of dealercontractenovereenkomst
  • Franchise overeenkomst
  • Koop en verkoop contract
  • Internetverkoop contracten
  • Joint venture of samenwerkingsovereenkomst
  • SLA’s (service level agreement)
  • Opdrachtovereenkomst
  • Projectovereenkomst
  • Consultancy contracten

Opstellen contracten

In het contract legt u, liefst uitgebreid, specifieke afspraken vast, die betrekking hebben op de verkoop, levering, opdrachtverstrekking of te leveren diensten. Algemene afspraken, die (altijd) van toepassing zijn legt u vast in uw algemene voorwaarden.

Aangaan contracten

In geval van contracten waar onderhandelingen aan vooraf gaan is het voor u goed om te weten wat de grenzen van het afbreken van onderhandelingen zijn.

In veel uitspraken hebben rechtbanken, gerechtshoven en de hoge raad richting aangegeven waar op te letten bij het afbreken van onderhandelingen.  Indien u niet rechtsgeldig te onderhandelingen afbreekt, kan dit gepaard gaan met het betalen van schadevergoeding.

Het uitgangspunt is dat u de onderhandelingen mag afbreken, uiteraard voordat de overeenkomst is gesloten, tenzij “dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zijn”

Nakoming contracten

Als ondernemer heeft u vast de ervaring dat veruit de meeste contracten worden nagekomen.

In het geval dat de overeenkomst niet worden nagekomen, is sprake van wanprestatie.

U dient bij wanprestatie eerst de wederpartij in gebreke te stellen en (indien mogelijk) nog een termijn geven voor nakoming. Indien de wederpartij dan alsnog niet nakomt, is er sprake van verzuim.

Het is goed om advies in te winnen over de nakoming van contracten en de vervolgstappen die u moet nemen (het verzenden van de ingebrekestelling).

× Hoe kan ik u helpen?