Gezamenlijk Ouderlijk Gezag Echtscheiding

Bent u getrouwd, dan hebben beide ouders van rechtswege het gezamenlijk gezag over de kinderen. Gezag houdt in dat de ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Denk hierbij aan de de schoolkeuze, het al dan niet laten behandelen door een arts etc. Een eventuele scheiding veranderd niets aan voorgaande. Oftewel ook na de scheiding blijven beide ouders belast met het ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezamenlijk gezag wijzigen
Zijn de verhouding na de echtscheiding dusdanig verslechterd en is geen enkele vorm van overleg meer mogelijk waardoor de belangen van het kind worden geschaadt, dan kunt u de rechter verzoeken dat u alleen wordt belast met het ouderlijk gezag. Dit kan bijvoorbeeld ook als één van de ouders het gezag niet kan uitoefenen, denk aan vertrek naar het buitenland. Deze belangrijke beslissing kan dan op verzoek van één van de ouders worden genomen door de rechtbank.

Minderjarige kinderen, jonger dan 12
Gaat het om kinderen jonger dan 12 jaar dan luistert de rechter ook naar de mening van het kind. Het is uiteindelijk wel aan de rechter om te bepalen onder wiens directe gezag het kind komt te staan. De rechter maakt een uitgebreide afweging van de feiten en gegeven omstandigheden van het kind. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn namelijk niet in de postitie om zelf keuzes te (mogen) maken voor de toekomst.

Minderjarige kinderen, ouder dan 12
Voor kinderen boven de 12 jaar ligt dit anders. Zij kunnen namelijk zelf invloed uitoefenen over het toekomstige gezag. In een zogeheten ‘kinderverklaring’ kan worden aangegeven bij wie ze het liefst willen wonen en aan welke ouder de voorkeur gegeven wordt. Ook kunnen ze mee helpen beslissen omtrent hun omgangsregeling met de ouders. Daarbij worden kinderen ouder dan 12 jaar gehoord door de kinderrechter, die vertrouwelijk met ze praat. Van dit verhoor wordt ook geen afschrift verstrekt. Ook hier is het zo dat de rechter uiteindelijk beslist, de kinderen hebben wel invloed maar hun voorkeur is niet bindend voor de rechter.

Informatie verplichting
De ouder die uiteindelijk het ouderlijk gezag heeft gekregen is vervolgens verplicht om de andere ouder van informatie te voorzien, en de andere ouder te raadplegen als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de opvoeding.

× Hoe kan ik u helpen?