Ontbinding koopovereenkomst !

Wanneer u een product koopt gaat u ervan uit dat de gesloten overeenkomst netjes wordt nagekomen. Helaas is het aan de orde van de dag dat een overeenkomst niet geheel wordt nagekomen. Vanuit beide kanten kunnen er problemen ontstaan. Zo kan het zijn dat er niet, of niet tijdig wordt geleverd, of dat het verkeerde product wordt geleverd, of dat het een defect product betreft etc. Daarom heeft de wetgever de mogelijkheid in de wet opgenomen om tot ontbinding koopovereenkomst over te gaan.

Wanneer kan ik een koopovereenkomst ontbinden?

Zoals hierboven is aangegeven is het de bedoeling dat partijen de gesloten overeenkomst nakomen. Het ‘zomaar’ ontbinden van de overeenkomst is dan ook niet mogelijk. Enkel in bepaalde gevallen is het toch mogelijk om tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan. Ontbinding is volgens de wet mogelijk wanneer een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst tekort is geschoten, oftewel wanneer de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen.

Deze tekortkoming mag niet gering zijn. Het dient te gaan om een duidelijke tekortkoming.  Wanneer bijvoorbeeld 5 kilo peren zijn besteld en het blijkt uiteindelijk 4,9 kilo te zijn, dan kan in beginsel niet tot ontbinding worden overgegaan.  Daar komt bij dat er meestal, namelijk wanneer de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, pas tot ontbinding van de overeenkomst kan worden overgegaan wanneer de wederpartij in verzuim is. Als de groenteboer van hierboven bijvoorbeeld pruimen heeft geleverd in plaats van peren, dan is  (correcte) nakoming nog steeds mogelijk en dus niet blijvend of tijdelijk onmogelijk. De peren kan hij namelijk alsnog leveren. De groenteboer zal in dit geval eerst in verzuim gesteld moeten worden zodat het direct ontbinden van de koopovereenkomst onmogelijk is.

Een dergelijk verzuim treedt vanzelf in wanneer bijvoorbeeld een deadline niet is gehaald of wanneer één van de partijen laat blijken dat hij de overeenkomst niet meer gaat nakomen. Er kan dan direct overgegaan worden tot ontbinding van de overeenkomst. Wanneer het verzuim niet automatisch intreedt dan is een ingebrekestelling nodig om het ontbinden van de overeenkomst te kunnen rechtvaardigen. Er dient dan nog een redelijke termijn gegeven te worden om alsnog de overeenkomst na te komen. Hiervoor kunt u een brief sturen met het verzoek om alsnog binnen een bepaalde termijn aan de overeenkomst te voldoen. Wordt niet voldaan na de ingebrekestelling, dan kan alsnog worden overgegaan tot het ontbinden van de overeenkomst.

Kortgezegd is van verzuim sprake wanneer er fatale termijnen zijn overschreden, wanneer de wederpartij in gebreke is gesteld of wanneer de wederpartij zelf aangeeft (of uit zijn mededeling blijkt)  niet (juist of tijdig) na te zullen komen.

Hoe moet ik de Koopovereenkomst ontbinden

Bij uiteindelijk niet nakomen van de overeenkomst is het dus mogelijk om tot ontbinding koopovereenkomst over te gaan. Meestal kan worden volstaan met het schrijven van een brief en hoeft daar geen rechter aan te pas te komen. Toch kan het mogelijk zijn dat een gang naar de rechter noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de partij van mening is dat hij wel voldaan heeft.  In dat geval adviseren wij u om een jurist of advocaat in te schakelen. De bij ons aangesloten juristen en advocaten kunnen u bij een ontbinding koopovereenkomst uitstekend van dienst zijn.

× Hoe kan ik u helpen?