Bezwaarschrift indienen ?

Bent u het niet eens met een besluit van de (semi) overheid, bijvoorbeeld een besluit van de gemeente, dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen met een bewaarbrief oftewel een bezwaarschrift. Een dergelijke procedure valt onder het bestuursrecht. Hieronder staan een aantal voorbeelden in welke situaties u, wanneer u het niet eens bent met dat besluit, daartegen bezwaar kunt indienen.

  • U heeft een aanvraag ingediend maar deze is geweigerd door het bestuursorgaan.
  • Uw buurman of overbuurman heeft een bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) gekregen voor een verbouwing, bijvoorbeeld een aan- of uitbouw waar u zich niet in kunt vinden.
  • Het bestuursorgaan heeft uit zichzelf een negatieve beslissing genomen. Bijvoorbeeld uw uitkering is verlaagd omdat u onvoldoende heeft gesolliciteerd.

Termijn indienen bezwaarschrift

De termijn voor het indienen bedraagt zes weken. Het is van groot belang dat u het bezwaarschrift ook daadwerkelijk binnen de daarvoor gestelde termijn indient. Doet u dit niet en is er geen sprake van een verschoonbare reden voor de termijnoverschrijding, dan wordt uw bezwaar niet in  behandeling genomen.

Belanghebbende

Zoals hierboven is aangegeven kunt u bezwaar indienen als het besluit niet aan u is gericht. Wel dient u een rechtstreeks belang te hebben bij dit besluit.  Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u zicht heeft op een bouwwerk of wanneer u naast een café woont waarvoor een vergunning is verleend.

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

In ieder geval moet blijken waarom u het niets eens bent met een genomen besluit. Wettelijk gezien moet er in ieder geval in staan:

  • uw naam en contactgegevens
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (eventueel kopie meesturen)
  • de gronden van uw bezwaar (dit kan per onderwerp verschillen)
  • uw handtekening

Voldoet uw  bezwaarbrief niet aan de genoemde eisen, dan krijgt u schriftelijk bericht en de gelegenheid om alsnog, binnen een bepaalde termijn, aan de eisen te voldoen. Doet u dit niet (tijdig) dan kan uw bezwaarschrift buiten behandeling worden gelaten.

Pro forma bezwaar

Weet u de gronden van bezwaar nog niet dan kunt u er voor kiezen om eerst pro forma bezwaar aan te tekenen. Lees hier meer over pro forma bezwaar.

LEG UW CASUS VRIJBLIJVEND AAN ONS VOOR !

Wilt u bezwaar maken tegen een geweigerde uitkering of tegen een (weigering van een) vergunning. Of misschien heeft u een handhavingsbeslissing ontvangen waar u het niet mee eens bent? Neem dan snel contact met ons op zodat wij uw zaak kunnen oppakken. Bij ons zijn zeer gespecialiseerde bestuursrechtjuristen en advocaten aangesloten.

× Hoe kan ik u helpen?