Beslistermijn bezwaar

Termijn behandeling bezwaarschrift

Beslistermijn bezwaar ? Heeft u een bezwaarschrift ingediend dan dient het bestuursorgaan dit binnen een bepaalde termijn af te handelen. De termijn voor het behandelen van een bezwaarschrift zijn bepaald in de Algemene wet bestuursrecht. Deze termijn is standaard gesteld op zes weken. Wanneer er een adviescommissie voor de behandeling van de bezwaarschrift is ingesteld bedraagt de termijn twaalf weken. De termijn begint te lopen vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Opschorting beslistermijn bezwaarschrift

Het kan zijn dat u een pro forma bezwaarschrift heeft ingediend of dat uw bezwaarschrift niet geheel voldoet aan de indieningsvereisten. U krijgt dan meestal nog de termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen. De hierboven genoemde beslistermijn wordt dan opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop u bent verzocht het verzuim te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Verdagen / uitstel beslistermijn bezwaarschrift

Wanneer het bestuursorgaan niet binnen de hierboven genoemde termijn kan beslissen kan het bestuursorgaan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Daarnaast is verder uitstel mogelijk voor zover alle belanghebbenden daarmee instemmen of wanneer de de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, of wanneer dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

× Hoe kan ik u helpen?